Перейти до основного вмісту

Законодавча база


Закони України:
«Про загальну середню осві­ту» - від 13.05.1999 року, № 651 -XIV;
«Про позашкільну освіту» — від  22.06.2000 року;
«Про охорону дитинства» — від 26.06.2001 року, № 2402 — III;
«Про внесення змін до Зако­ну України «Про державну допо­могу сім'ям з дітьми»— від 22.05.2001 року № 2334 - ЦІ;
«Про державну соціальну до­помогу інвалідам з дитинства та дітнм-інвалідам» — від 16.11.2000 року №2109 - III.
Укази Президента України:
«Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення мораль­ності у суспільстві та утверджен­ня здорового способу життя» — від 15.03.2002 року № 258/2002;
«Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Націо­нальної програми «Діти України» на період до, 2005 року» — від 24.01.2001 року № 42/2001;
«Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної робо­ти з дітьми, молоддю та сім'я­ми» - від 23.06.2001 року № 467/ 2001;
«Про Національну програму «Репродуктивне здоров'я» 2001— 2005 рр. — від 26.03.2001 року №203/2001;
«Про підвищення соціально­го статусу жінок в Україні» — від 25.04.2001 р. № 283/2001;
«Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» — від 30.12.2000 р. № 1396/2000;
«Про затвердження ♦Комп­лексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 до.» — від 25.12.2000 р. № 1376/2000;
«Про заходи щодо поліпшен­ня становища багатодітних сімей» — від 12ЛІ- 1999 р. №1460/99;
«Про програму профілактики і лікування артеріальної гіпер­тензії в Україні» — від 4 лютого 1999 р. №117/99;
«Про затвердження комплек­сних заходів щодо профілакти­ки бездоглядності та правопору­шень серед дітей, їх соціальної реабілітації» — від 18.03.1998 р. №200/98;
«Про затвердження Цільової комплексної програми «Фізичне виховання — здоров'я нації», за­ходи Міносвіти щодо реалізації Програми» — від 01.09.1998 р. № 963/98;
«Про програму роботи з об­дарованою молоддю на 2001— 2005 роки» — від, 08.02.2001 р. № 78/2001;
«Про підвищення соціально­го стану жінок в Україні» —від 25.04.2001 р. № 283/2001;
«Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» — від 29.03.2001 р. №221/2001;
«Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні» — від 09.10.2001 р. № 941/2001;
«Про національну програму правової освіти населення» — від 18.10.2001 р. № 592/2001;
«Про заходи щодо підтрим­ки краєзнавчого руху в Ук­раїні» — від 23.01.2001 р. №35/2001;
«Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги Населенню України» — від 06.08.200 р. № 936/2000;
«Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарова­ної молоді» від 24.04.2000 р. №612/2000;
«Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» — від 28 серпня 2001 р. № 741/2001;
«Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню БІЛ-інфекції (СНІДу)» — від 01.11.2000 р. № 1182/2000;
«Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» — від 09.01.2001 р № 42/2001;
«Про заходи щодо подальшо­го вдосконалення системи пат­ріотичного виховання молоді» — від 29.06.2001 р.№ 137/2001;
«Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негатив­них наслідків тоталітарної по­літики колишнього Союзу РСР щодо релігії та відновлення по­рушених прав церков та релігій­них організацій» — від 21.03.02 р. № 279/2002;
«Про програму профіл та лікування стоматологічних захворювань на 2002—2007 рок - від 21.05.02 р № 475/2002.
Постанови Кабінету Міністрів України:
«Про організаційне і фінан­сове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні» — від 14.04.1997 р. № 323;
«Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позаш­кільний навчальний" заклад» — від 06.05.2001 р № 433;
«Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» — від 25.09.1999 р. № 1768;
«Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впроваджен­ню тендерної рівності у су­спільстві на 2001—2005 роки» — від 06.05.2001 р. № 479;
«Про Програму «Українська родина» — від 14.03.2001 р. № 243;
«Про затвердження Комплек­сного плану заходів щодо розвит­ку загальної середньої освіти в 1999—2012   роках»    —    від
11.03.1999 р. № 348;
«Про затвердження Держав­ної програми «Онкологія» на 2001-2006 рсяда» - від 29.03.02 р. №392;
«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін    навчання»    —    від
16.11.2000 р. № 1717;
«Про програму профілактики ВШ-інфекції/СНЩу на 2001-2003 роки» — від 11 липня 2001 р. №790;
«Про розвиток сільської за­гальноосвітньої школи» — від 20.06.1999 р. № 1305;
- «Про заходи щодо посилення охорони материнства і дитин­ства» - від 04.12.1998 р. № 1929;
«Про програму профілактики СНЩу та наркоманії на 1999— 2000 роки»від 09.03.1999 р. №341;
«Про програму правової ос­віти населення України» — від 29.05.1995 р. № 336;
«Про програму розвитку ту­ризму в Україні до 2005 року» — від 28.06.1997 р. № 702;
«Цільова комплексна програ­ма «Вчитель», затверджена спільним рішенням колегії Міносвіти України і Президії АПН України» — від 29.10.1997 р. № 20/6-5, №1-7/10-103;
«Про затвердження Комплек­сних заходів щодо розвитку куль­тур національних меншин Украї­ни на період до 2001 року» — від 01.03.1999 р. № 299;
«Про затвердження Комплек­сних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування укра­їнської мови» — від 21.06.2000 р. №1004 та «Про внесення змін і доповнень до постанов» КМУ — від 08.09.1997 р. №93;
«Про програму розвитку ту­ризму в Україні» — вд 14.04.1999 р. №323;
На виконання доручення КМУ від 26Ж2001 р. до № 3779/4 підготувати матеріали до щоріч­ної доповіді про становище мо­лоді в Україні;

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Визначні дати 2018-2019 навчального року

Вересень 6.09 155 років від дня народження Дмитра Олександровича Граве (1863–1939). Український математик, педагог, організатор науки, академік АН УСРР, почесний член АН СРСР 9 .09 День фізичної культури і спорту.
190 років від дня народження Льва Миколайовича Толстого. Російський письменник, філософ, просвітитель, публіцист, граф, член-кореспондент і почесний академік Петербурзької академії наук, освітній і громадський діяч 27.09 Всесвітній день туризму Всесвітній день моря 28.09 100 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського, видатного українського педагога-гуманіста, письменника, директора Павлиської середньої школи.
Методичні матеріали до 100-ліття від дня народженння В.О. Сухомлинського


Василь Сухомлинський 100-ліття від дня народження

«Людина, народжується на світ не для того,
щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний». В. Сухомлинський
Цьогоріч в Україні багато видатних подій. Педагогічна спільнота готується до відзначення 100-літнього ювілею від дня народження видатного українського педагога-гуманіста, ученого зі світовим ім'ям, публіциста, письменника Василя Олександровича Сухомлинського.
Українська та світова педагогічна спільнота високо цінує внесок В.О. Сухомлинського в розвиток освіти і науки. Відомий педагог 23 роки беззмінно працював директором Павлиської середньої школи. В 1948 це була звичайна, пересічна школа. Робота в школі стала найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності. Звичайну сільську школу він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості. Школа, на думку Василя Сухомлинського, – це не комора знань, а світоч розуму, святиня і надія, духовна колиска народу, норовл…

Заходи з попередження суїцидальної поведінки

Система роботи з профілактики суїциду має містити 7 компонентів:

1.Психологічна просвіта педагогів, батьків, учнів: ·створення у школі інформаційного куточка з методичною літературою, інформацією про телефон довіри, даними про адреси і режими роботи спеціалізованих лікарень, психологічних центрів допомоги, інших фахівців; ·проведення у школах психолого-педагогічних семінарів, консиліумів, майстер-класів запрошених фахівців на теми: «Емоційні розлади у дітей та підлітків», «Фактори, що впливають на суїцидальну поведінку підлітка», «Як підняти соціальний статус учня в групі», «Цінність особистості», «Як допомогти дитині при загрозі суїциду?», «Конфлікти між учителями і підлітками», «Вибір адекватних методів педагогічної дії»; ·під час підготовки до педрад проводиться вивчення психологічного клімату в учнівських колективах, виявлення соціального статусу учнів: лідерів чи відторгнутих; ·проведення індивідуальних консультацій з вчителями і батьками дітей із групи суїцидального ризику; ·організа…